آزمون های روانسجی

آزمون MBTI

50,000 تومان

آزمون NEO

50,000 تومان

آزمون تفکر انتقادی

40,000 تومان

آزمون هوش فرهنگی بین الملل

30,000 تومان

آزمون هوش‌های چندگانه

45,000 تومان

آزمون کار گروهی

40,000 تومان

آزمون رغبت‌سنجی

45,000 تومان

آزمون شخصیت کتل

60,000 تومان

آزمون هوش هیجانی بار- ان

30,000 تومان

آزمون ریون

15,000 تومان

آزمون بلبین

20,000 تومان