سازمان‌های دولتی به چه نوع از سازمان‌ها گفته می‌شود؟

سازمان دولتی Public organization به سازمانی گفته می‌شود که مالکیت آن در اختیار دولت بوده و با هدف ارائه خدمات به شهروندان اداره می‌شود. در دنیا، سازمان‌های دولتی با عنون بخش عمومی Public Sector شناخته می‌شوند و در برابر  بخش خصوصی قرار می‌گیرند. در ادبیات و فرهنگ دانشگاهی و عامه کشور بخش خصوصی همان بخش خصوصی نامیده می‌شود ولی از بخش عمومی با عنوان سازمان‌های دولتی نام برده می‌شود.

 

نمونه‌هایی از سازمان‌های دولتی:

سازمان‌های دولتی طیف فعالیت‌های گوناگونی در بر می‌گیرند، از سازمان‌های اطلاعاتی تا سازمان‌های بیمه و بانکها و … را شامل می‌شود. وزراتخانه ها و موسسات دولتی بخشی از این سازمان ها در کشور ما هستند.

 

محصولات

بسته آزمون‌های استخدامی

بسته انتخاب، ارتقا و جابه‌جایی