تربیت ارزیاب حرفه ای کانون ارزیابی و توسعه مدیران چیست؟

دوره آموزشی تربیت ارزیاب مختص کانو نهای ارزیابی و توسعه مدیران در مرکز برگزار م یگردد. کانون ارزیابی ترکیب جامعی از آزمونها،  شبیهسازها و مصاحبه است. اخیراً اقبال زیادی از طرف دولت و سازما نها نسبت به کانون ارزیابی بوجود آمده است. مرکز آینه با توجه به این مساله و همچنین کیفیت بالای ارزیابی در کانون، خود را موظف دانسته است تا ظرفیت برگزاری کانون را در خود ایجاد کرده و امکان استفاده از کانون را برای مجموع ههای فرهنگی و انقلابی فراهم کند . این دور هها به دو صورت مجازی و حضوری قابل برگزاری است. لازم به ذکر است که مخاطبین در هر دوره بین 10 تا 20 نفر است .