تربیت مصاحبه گر با رویکرد شایستگی محور چیست؟

مرکز آینه با برگزاری دوره های حضوری و مجازی تربیت مصاحبه گر، سبک مصاحبه های شایستگی محور را به مخاطبین آموزش می دهد.

در این نوع مصاحبه، دقت ارزیابی بسیار متفاوت تر از مصاحبه های سنتی است . این دوره ها به دو صورت مجازی و حضوری قابل برگزاری است. لازم به ذکر است که مخاطبین در هر دوره بین 10 تا 20 نفر است