کانون‌ ارزیابی چیست؟

مرکز یا کانون ارزیابی رخدادی است که در آن تعدادی کاندیدا در مجموعه تمرین‌ها یا آزمون‌ها شرکت می‌کنند و توسط ارزیابان آموزش‌دیده، از نظر شایستگی، مورد مشاهده و ارزیابی قرار می‌گیرند. امتیاز کلی شرکت‌کنندگان در جلسه اجماع و طی نشستی بین ارزیابان یکپارچه می‌شود. کانون ارزیابی برخلاف آن چه ممکن است از نام آن‌ها برداشت شود، یک مکان خاص نیست، بلکه ترکیبی ساختاریافته از تکنیک‌های ارزیابی است که به کار برده می‌شود تا امکان ارزیابی کلی و دقیق از هر شرکت‌کننده را فراهم کند.

کانون‌هایی که برای تصمیم در مورد استخدام یا ارتقا طراحی می‌شوند. این کانون‌ها را کانون ارزیابی می‌نامند. در کانون ارزیابی استخدام بیرونی و ارتقای درونی می‌توانند هدف موردنظر باشند و جنبه ارزیابی بسیار پررنگ است.

کانون‌ توسعه چیست؟

کانون‌هایی که برای شناخت نقاط قوت و قابل توسعه فرد تشکیل می‌شوند. این نوع را کانون توسعه‌ای می‌نامند. کانون توسعه‌ای ابزاری تشخیصی است که با کمک آن، افراد بر توسعه متمرکز می‌شوند. در کانون‌های توسعه‌ای شناسایی افراد مستعد و تشخیص نقاط قوت و ضعف شغلی می‌توانند هدف باشند. این نوع کانون برای افراد فرصتی را فراهم می‌کند تا قابلیت‌هایشان کشف شده و نیازها و الزامات رشد و شکوفایی ایشان، مشخص شود. توجه شود که در کانون توسعه، قضاوت‌ها باهدف رد یا قبول افراد صورت نمی‌گیرد؛ بلکه توسعه و توانمندسازی شخصی و حرفه‌ای افراد هدف اصلی است. نتیجه چنین کانون‌هایی در قالب بازخوردهای توسعه‌ای، برنامه‌های آموزشی، کارراهه شغلی و ... در اختیار سازمان‌ها و افراد قرار می‌گیرد

کانون ارزیابی و توسعه در چه جاهایی استفاده می‌شود؟

کانون ارزیابی کاربردهای متعددی دارد که از بین آن‌ها چهار مورد اصلی زیر شناسایی شده است.

  • انتخاب در بدو استخدام، (به طور معمول برای افراد تحصیل‌کرده سازمان)
  • استخدام بیرونی در سطوح ارشد سازمان
  • شناسایی افراد برای فرصت‌های ارتقا
  • توسعه شغلی