کانون ارزیابی چیست؟ 

مرکز یا کانون ارزیابی رخدادی است که در آن تعدادی کاندیدا در مجموعه تمرین‌ها یا آزمون‌ها شرکت می‌کنند و توسط ارزیابان آموزش‌دیده، از نظر شایستگی، مورد مشاهده و ارزیابی قرار می‌گیرند. امتیاز کلی شرکت‌کنندگان در جلسه اجماع و طی نشستی بین ارزیابان یکپارچه می‌شود. کانون ارزیابی برخلاف آن چه ممکن است از نام آن‌ها برداشت شود، یک مکان خاص نیست، بلکه ترکیبی ساختاریافته از تکنیک‌های ارزیابی است که به کار برده می‌شود تا امکان ارزیابی کلی و دقیق از هر شرکت‌کننده را فراهم کند.

کانون‌هایی که برای تصمیم در مورد استخدام یا ارتقا طراحی می‌شوند. این کانون‌ها را کانون ارزیابی می‌نامند. در کانون ارزیابی استخدام بیرونی و ارتقای درونی می‌توانند هدف موردنظر باشند و جنبه ارزیابی بسیار پررنگ است.

کانون ارزیابی در کجا استفاده می‌شود؟

کانون ارزیابی کاربردهای متعددی دارد که از بین آن‌ها چهار مورد اصلی زیر شناسایی شده است:

  • انتخاب در بدو استخدام (به طور معمول برای افراد تحصیل کرده سازمان)
  • استخدام بیرونی در سطوح ارشد سازمان
  • شناسایی افراد برای فرصت‌های ارتقا