کانون‌ توسعه چیست؟

کانون‌هایی که برای شناخت نقاط قوت و قابل توسعه فرد تشکیل می‌شوند. این نوع را کانون توسعه‌ای می‌نامند. کانون توسعه‌ای ابزاری تشخیصی است که با کمک آن، افراد بر توسعه متمرکز می‌شوند. در کانون‌های توسعه‌ای شناسایی افراد مستعد و تشخیص نقاط قوت و ضعف شغلی می‌توانند هدف باشند. این نوع کانون برای افراد فرصتی را فراهم می‌کند تا قابلیت‌هایشان کشف شده و نیازها و الزامات رشد و شکوفایی ایشان، مشخص شود. توجه شود که در کانون توسعه، قضاوت‌ها باهدف رد یا قبول افراد صورت نمی‌گیرد؛ بلکه توسعه و توانمندسازی شخصی و حرفه‌ای افراد هدف اصلی است. نتیجه چنین کانون‌هایی در قالب بازخوردهای توسعه‌ای، برنامه‌های آموزشی، کارراهه شغلی و ... در اختیار سازمان‌ها و افراد قرار می‌گیرد.

کانون توسعه برای چه جاهایی استفاده می‌شود؟

کانون ارزیابی کاربردهای متعددی دارد که از بین آن‌ها چهار مورد اصلی زیر شناسایی شده است:

  • انتخاب در بدو استخدام (به طور معمول برای افراد تحصیل کرده سازمان)
  • استخدام بیرونی در سطوح ارشد سازمان
  • شناسایی افراد برای فرصت‌های ارتقا
  • توسعه شغلی